top of page

המרחב הדמוקרטי - ככר התרבות

למקומם של מרחבים ציבוריים בעיר יש תפקיד חשוב כנקודת החיבור בין חיי היום-יום של הפרט עם הציבוריות/הקהילה. כיכר התרבות, מרחב פתוח למגוון פעילויות, מעצבת את השימושים בה אך גם מתעצבת מתוכם. יש לה בקשר הדוק עם חשיבות המבנה הדמוקרטי וסגנון החיים שהיא מתווה דרכם. מרחב זה מתפקד כעדשה לבחינתם ומימושם של ערכים דמוקרטיים מזווית אחרת. 

*

כיכר התרבות היא מרחב פתוח המשתרע בין היכל התרבות, ביתן הלנה רובינשטיין, גן יעקב, תיאטרון הבימה. היא נקודת החיבור והמעבר בין שדרות רוטשילד, שדרות ח״ן ושדרות בן ציון, אך היא גם מפרידה ביניהן. דווקא האובייקטים הבנויים הם שמעצבים את החופש המתאפשר בכיכר ואת מגוון הפעילויות המאפיינות את מובלעותיה האדריכליות. צורתה הארכיטקטונית משתנה לאור ההתרחשות העכשווית ומכתיבה מחדש את הזיכרון האדריכלי-תרבותי של המקום.

bottom of page